Informació sobre els tribunals dels Premis de Recerca d'estudiants de Batxillerat

Condicions per participar l'avaluació dels Premis a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat

 1. Ser professor/a de la Universitat de Girona o ser professor/a d’un centre de secundària de les comarques gironines, del Maresme, del Vallès Oriental  i d'Osona.
 2. Els avaluadors escollits hauran d’estar disponibles del 7 al 28 d'abril, període d’avaluació dels treballs  
 3. Per a l’avaluació dels treballs, s'utilitzarà el formulari i s'aplicaran els criteris que l’organització hagi establert.
 4. L'organització dels premis, notificarà als sol·licitants, l’acceptació de la sol·licitud i confirmarà la seva condició d'avaluador o de reserva a finals d’abril.
 5. D’acord amb la nova normativa fiscal (article 17.1 de la Llei 35/2006 de 28 de novembre), els avaluadors dels treballs de recerca, rebran una retribució bruta de 100 euros
 6. A cada avaluador se li assignaran sis treballs
   

Procediment de selecció dels avaluadors dels Premis a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat

 1. El dia 24 de gener al 4 de febrer de 2022 s'inicia una crida pública al professorat de la Universitat de Girona i dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, del Vallès Oriental i d'Osona.
 2. El professorat que vulgui participar en l'avaluació haurà d’emplenar un formulari via web abans del 4 de febrer de 2022, data en què finalitza el termini. El sol·licitant farà constar, per ordre de preferència, fins a 2 àrees possibles per avaluar, com a màxim.
 3. L'organitzacíó dels premis, una vegada tancat el termini de presentació, confeccionarà les llistes dels professors sol·licitants per àmbits i àrees en funció dels treballs presentats, de les àrees escollides pels avaluadors i atenent a l'equilibri entre professors de secundària i d'universitat. Un professor de secundaria no rebrà treballs que hagin pogut presentar alumnes del centre de secundària on és professor. Així mateix, es tindran presents les incompatibilitats familiars.
 4. Totes aquelles persones que estiguin afectades per l’art. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 27 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, cal inexcusablement que ho comuniquin. En particular, aquesta llei preveu com a causes d’abstenció i recusació "tenir qüestió litigiosa pendent amb qualsevol interessat, tenir parentiu de consanguinitat o amistat íntima o enemistat manifesta". La inclusió d’una sol·licitud a les llistes indicades no impedeix la seva posterior exclusió, si es detecta la falsedat o incorrecció de les dades al·legades.

Formulari de sol·licitud de participació com a avaluador