El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), del Patronat Politècnica i de la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles, convoca els Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la recerca entre els estudiants d'aquest nivell educatiu en totes les àrees de coneixement.

Igualment, amb el patrocini de dos centres adscrits a la UdG, s'inclouen en la convocatòria un premi d'arts visuals i escèniques, amb la col·laboració de l'Escola Universitària ERAM, i un altre de salut i esport, amb la col·laboració de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES).

Aquests premis pretenen acostar els estudiants de batxillerat a l'ensenyament superior, en un àmbit de proximitat i col·laboració entre els centres de secundària i la Universitat de Girona.

Bases

1. Modalitats dels premis
1.1. Es podran presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2018-2019, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d'Osona i del Vallès Oriental. No obstant això, els premis en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes pertanyents als centres de secundària de les comarques de Girona.
1.2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària corresponent, que podrà avalar un màxim de deu treballs.
1.3. Els estudiants i els centres vetllaran perquè els treballs siguin èticament correctes, i en qualsevol cas assumiran en exclusiva les responsabilitats de tota mena que es puguin derivar del seu contingut i presentació.
1.4. S’atorgaran un total de dotze premis:
▫ Un premi en la categoria de treballs de recerca en humanitats, atorgats pel Consell Social de la UdG.
▫ Un premi en la categoria de treballs de recerca en ciències socials, atorgats pel Consell Social de la UdG.
- Dos premis en la categoria de treballs de recerca en ciències, atorgats pel Consell Social de la UdG.
▫ Dos premis en la categoria de treballs de recerca en tecnologia, atorgats pel Consell Social de la UdG.
- Un premi en la categoria de treballs de recerca en medicina, atorgats pel Consell Social de la UdG.
▫ Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat, atorgat per la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
▫ Un premi en la categoria d’innovació industrial, atorgat pel Patronat Politècnica.
▫ Un premi en la categoria de treballs de recerca en arts visuals i escèniques, atorgat per l’Escola Universitària ERAM (centre adscrit a la UdG).
▫ Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport, atorgat per l’Escola Universitària EUSES (centre adscrit a la UdG).
▫ Un premi en la categoria de producció i sostenibilitat energètica, atorgat per la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles de la UdG.

2. Destinataris
Els candidats han de ser estudiants de batxillerat i tenir com a objectiu matricular-se en algun ensenyament oficial de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2019-2020.

3. Presentació
S’ha d’adjuntar una còpia del treball que es presenta als premis, en format PDF, al formulari de sol·licitud que es publicarà a la pàgina web dels premis: http://www.udg.edu/premis_recerca).
El termini d’admissió d’originals acabarà el 12 d'abril de 2019.
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el 14 de juny de 2019.

4. Premis
Els treballs que resultin guanyadors obtindran els premis següents:
▫Un ajut per l'import dels crèdits matriculats en el primer any d'alguna de les titulacions oficials ofertes per la Universitat de Girona, per al curs acadèmic 2019-2020, fins a un màxim de 1.800 euros, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta, o una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM, exclusivament per a l’any acadèmic 2019-2020.
▫En el premi de la categoria d’innovació industrial patrocinat pel Patronat Politècnica, l’ajut serà per l’import dels crèdits matriculats en el primer any d’alguna de les titulacions oficials de l’EPS fins a un màxim de 2.000 €, en el cas que l’estudiant no tingui matrícula gratuïta.
▫Un val per un import de 500 € per adquirir llibres, música i material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 300 € per a l’autor o autors del treball, 100 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100 € per al tutor del treball.
▫La difusió d’aquests treballs.

No obstant això, els alumnes que gaudeixin de matrícula gratuïta o de matrícula reduïda, podran destinar l’import sobrant del premi al cost de la matrícula per al curs 2020-2021.

5. Criteris de valoració
En la valoració dels treballs presentats, el jurat tindrà en compte els aspectes següents:
a) L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
b) El rigor i el tractament científic en el desenvolupament de la recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
c) L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l’estructuració del treball.
d) L’adequació de les fonts d’informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts.
e) La presentació del treball, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
f) El jurat refusarà qualsevol treball que tingui el mateix contingut d'altres estudis que s'hagin presentat en una altra convocatòria.
g) En la categoria de treballs de recerca d'arts visuals i escèniques, podran presentar-se al premi projectes de les àrees competencials del Grau en Audiovisual i Multimèdia, com ara projectes de comunicació o producció de fotografia, audiovisual, 3D, so, disseny gràfic, app o web i del Grau en Arts Escèniques, com ara projectes d'interpretació, creació teatral, dramatúrgia i escenotècnia, o vinculats a la creació escènica i les noves tecnologies.
h) Els jurats vetllaran perquè el contingut del treball de recerca s’ajusti a la categoria per a la qual es presenta, i en qualsevol cas determinaran amb quina d’elles s’adiu més.

6. Jurat
6.1. Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona i dels centres adscrits EUSES, i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat.
6.2. Per al premi patrocinat pel Patronat Politècnica, el jurat estarà constituït per membres del Patronat. Per als treballs que aspirin al premi en l’àmbit d'arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC – Demarcació de Girona.
6.3. La Càtedra de Processos Industrials Sostenibles designarà el jurat del premi que atorga.
6.4. Els jurats podran declarar deserts els premis als quals no s’hagin presentat treballs amb mèrits suficients.

7. Difusió
Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a la Universitat de Girona, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i la seva comunicació pública per internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen. Els treballs premiats passaran a formar part del repositori digital de la Biblioteca de la UdG.

Bases aprovades per la Comissió de Comunitat Universitària CU4/18, de19 de desembre