El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col•laboració de la demarcació de Girona del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i del Patronat de la Politècnica, convoca els Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la recerca dels estudiants d'aquest nivell educatiu en totes les àrees de coneixement.

Aquests premis, pretenen acostar els estudiants de batxillerat a l'ensenyament superior, en un àmbit de proximitat i col•laboració entre els centres de secundària i la Universitat de Girona.

Dins la convocatòria s'integra també un premi per a treballs de recerca que tinguin com a àmbit temàtic la ciutat de Girona, promogut per l'Ajuntament de Girona.

El premi que patrocina el Patronat Politècnica sera valorat per un jurat que el Patronat nomenarà específicament per a aquesta finalitat.
 
Igualment, amb el patrocini de les dues escoles adscrites a la UdG, s'inclouen en la convocatòria un premi d'arts visuals i escèniques, amb la col•laboració de l'Escola Universitària ERAM, i un de salut i esport, amb la col·laboració de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES).

Bases

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2016-2017, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines i  d’Osona. Els premis en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària corresponnent, la qual podrà avalar un màxim de sis treballs.
Requisits dels sol·licitants:
- Ser estudiant de batxillerat.
- Tenir com a objectiu matricular-se en algun ensenyament official de la Universitat de Girona per al curs academic 2017-2018 (cal que l'estudiant formalitzi aquesta matrícula per rebre el premi del Consell).

3. S’atorgaran un total d'onze premis, que s’enumeren seguidament:
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en humanitats i ciències socials.
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en ciència.
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en tecnologia.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat.
 • Un premi en la categoria d'innovació industrial.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca d'arts visuals i escèniques.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport.
 • Un premi en la categoria de treballs sobre la ciutat de Girona

4. Els treballs guanyadors obtindran els premis següents:

 • Un ajut per l'import dels crèdits matriculats en el primer any d'alguna de les titulacions oficials ofertes per la Universitat de Girona, per al curs academic 2017-2018, fins a un maxim de 1.800 euros, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta, o una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM, exclusivament per a l’any acadèmic 2017-2018. En el cas del premi en la categoria d'innovació industrial patrocinat pel Patronat Politècnica, l'ajut per l'import dels crèdits matriculats en el primer any d'alguna de les titulacions oficials de l'EPS sera de fins a un maxim de 2.000 €, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta.
 • Un val per valor de 500 € per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 300 € per a l’autor o autors del treball, que el podran recollir en el moment que formalitzi la matrícula en una titulació oficial a la Universitat de Girona, 100 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100 € per al tutor del treball.
 • La difusió dels treballs premiats.

5. En la valoració dels treballs presentats, el jurat tindrà en compte els aspectes següents:

 • L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
 • El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
 • L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l’estructuració del treball.
 • L’adequació de les fonts d’informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts.
 • La presentació del treball, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
 • En els treballs de recerca sobre la ciutat de Girona, la seva originalitat i el seu interès per a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb la ciutat
 • El jurat refusarà qualsevol treball que tingui el mateix contingut d'altres estudis que s'hagin presentat en una altra convocatòria.
 • En la categoria de treballs de recerca d'arts visuals i escèniques: podran presenter-se al premi projectes de les àrees competencials del Grau en Audiovisual i Multimedia, com ara projectes de comunicació o producció en fotografia, audiovisual, 3D, so, disseny graphic, app o web; i del Grau en Arts escèniques com ara projectes d'interpretació, creació teatral, dramatúrgia i escenotècnia, o vinculats a la creació escènica i les noves tecnologies.

6. Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona i dels centres adscrits EUSES i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat. En el cas dels premis d’àmbit  local, el jurat incorporarà tècnics de l’Ajuntament de Girona. Per al premi patrocinat pel Patronat Politècnica, el jurat estarà constituït per membres del mateix Patronat. Per als treballs que aspirin al premi en l’àmbit d'arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC – Demarcació de Girona.

7. Els jurats podran declarar deserts els premis als quals no s’hagin presentat treballs amb merits suficients.

8. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a la Universitat de Girona, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

9. S’ha d’adjuntar una còpia del treball que es presenta als premis, en format PDF, al formulari de sol·licitud que es publicarà a la pàgina web dels premis (http://www.udg.edu/premis_recerca). El termini d’admissió d’originals acabarà el 20 d'abril de 2017.

L’acte de lliurament dels premis es farà el divendres 16 de juny de 2017.